Gong's Display Technology Lab

new display technology & flexible opto-electronics

恭喜团队郭博士关于微器件巨量转移的工作发表在npj Flexible Electronics

 

Article info:

Chan Guo, Zhangxu Pan, Changhao Li, Shenghan Zou, Chao Pang, Jiantai Wang, Jinhua Hu, Zheng Gong*, npj Flexible Electronics, 6, 44 (2022).

Link: https://www.nature.com/articles/s41528-022-00180-w.

Created: Jun 15, 2022 | 14:26